teofil jesionowski

REKTOR  POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

teofil_jesionowski_compressed

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Uczelnia zrównoważonego rozwoju, Uczelnia przyszłości!

Przyszłość i rozwój to dwa kluczowe aspekty istnienia Politechniki Poznańskiej.  Będąc przekonanym, że wraz z całą Społecznością Akademicką naszej Alma Mater można kontynuować z sukcesem budowanie silnej uczelni technicznej,  podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora Politechniki Poznańskiej.

Politechnika Poznańska to Uczelnia nas wszystkich, Uczelnia bez granic! 

Budujmy ją razem, aby osiągnąć wspólne dobro! 

edukacja

EDUKACJA

 • Atrakcyjne, elastyczne programy dydaktyczne
 • Kształcenie a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Akredytacje krajowe i międzynarodowe
 • Koła naukowe, startupy – doskonała forma realizacji pasji i wizji w interdyscyplinarnym środowisku
 • Rozwój kształcenia doktorantów – kuźnia talentów i źródło odbudowy kadry Uczelni
 • Promowanie aktywności sportowej, kulturalnej i prospołecznej

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

 • Rozwój relacji Uczelnia – jednostki działalności gospodarczej i społecznej
 • Poszerzona oferta Uczelni na rzecz otoczenia
 • Aktywne wsparcie pozyskiwania projektów badawczych i rozwojowych na rzecz gospodarki
 • Promowanie programu „Doktoraty wdrożeniowe”
 • Transfer wiedzy (spin-off, inkubator, usługi konsultacyjne i eksperckie)
 • Platforma nowych technologii i innowacji
wspolpraca

BADANIA I ROZWÓJ KADRY 

 • Motywacyjna polityka naukowa
 • Budowanie doskonałości naukowej – program wsparcia dla najlepszych
 • Współpraca międzynarodowa i krajowa
 • Wspieranie i rozwijanie kooperacji międzywydziałowej
 • Prorozwojowe finansowanie badań
 • Uczelnia badawcza

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Inicjatywa Uniwersytetu Europejskiego – zaawansowana platforma dydaktyczna i naukowa
 • Wzrost liczby studentów zagranicznych szansą wzmocnienia potencjału edukacyjnego i kadrowego
 • Współpraca międzynarodowa – wspólne projekty naukowe, dydaktyczne i inne
 • Szkoły letnie – oferta edukacyjna i realna promocja Uczelni
 • Program dla visiting professors i post-docs
 • Synergia studentów zagranicznych z krajowymi (wspólne inicjatywy, Intercultural Café itp.)
umiedzynarodowienie

DOROBEK NAUKOWY I TECHNICZNY

0
Publikacji naukowych

W tym 380 publikacji indeksowanych przez Thomson Reuters JCR

0
Rozdziały w monografiach

W tym 15 anglojęzycznych

0
Liczba patentów

Dodatkowo 10 zgłoszeń patentowych oczekujących na przyznanie wynalazków

0
Indeks Hirscha
0
Wdrożonych technologii

PROJEKTY BADAWCZE

projekty_badawcze
 • Kierownik 11 oraz główny wykonawca 8 projektów oraz grantów badawczych, rozwojowych, celowych oraz europejskich m.in:
 • Formowanie nowej generacji funkcjonalnych tlenków nieorganicznych, na bazie TiO
  2
  o specyficznych właściwościach użytkowych
 • Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina
 • Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych
 • Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie
 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany: właściwości, oddziaływania powierzchniowe, testy katalityczne i elektrochemiczne

KSZTAŁCENIE KADRY

0
Wypromowanych Doktorów
0
Doktorantów realizujących prace
0
Wypromowanych Magistrów
0
Wypromowanych Inżynierów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA

kent_university

Kent State University

Department of Chemistry and Biochemistry (USA) – prof. Mietek Jaroniec – dhc Politechniki Poznańskiej

freiberg_university

TU Bergakademie Freiberg

Grupa naukowa prof. Hermanna Ehrlicha

denmark_university

Technical University of Denmark

DTU Bioengineering, Department of Biotechnology and Biomedicine - grupa naukowa Prof. Anne S. Meyer

oraz
DTU Chemical Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering - grupa naukowa Prof. Manuela Pinelo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, PPNT-FUAM, Centrum NanoBioMedyczne – zespół prof. Bogdana Marcińca, prof. Hieronima Maciejewskiego, prof. Izabeli Nowak oraz prof. Stefana Jurgi, prof. Violetty Patroniak
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – zespół prof. Henryka Jelenia oraz grupa badawcza prof. Katarzyny Czaczyk
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – zespół naukowy prof. Zbigniewa Hubickiego oraz prof. Doroty Kołodyńskiej
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – zespół naukowy prof. Jolanty Tomaszewskiej
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – zespół prof. Janiny Lulek
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi – zespół prof. nadzw. IW Jadwigi Sójki-Ledakowicz
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny – zespół prof. Tadeusza Spychaja
 • Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw – zespół dra hab. inż. Mariusza Walkowiaka, prof. nadzw.
 • Politechnika Wrocławska – zespół prof. Kazimiery A. Wilk
 • Politechnika Warszawska – dr hab inż. Aldona Zalewska, prof. nadzw.
 • Politechnika Rzeszowska – zespoły naukowe prof. Henryka Galiny, prof. nadzw. PRz Macieja Heneczkowskiego i prof. Mariusza Oleksego
 • Politechnika Łódzka – zespół naukowy prof. Mariana Zaborskiego
 • Politechnika Śląska – zespół naukowy prof. Anny Chrobok
 • Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Mechanicznej – dr hab. inż. Karol Bula
 • Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej – dr inż. Adam Piasecki

WYKSZTAŁCENIE

20.06.1995

Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej

18.05.1999

Doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej

10.01.2008

Habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej

Temat: "MONODYSPERSYJNE SFERYCZNE KRZEMIONKI - OTRZYMYWANIE, WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I ZASTOSOWANIE"

01.12.2009

Profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej

18.04.2013

Tytuł profesorski

PEŁNIONE FUNKCJE

logo_pp
logo_pan
logo_pgnig
 • Prorektor ds. edukacji ustawicznej (kadencja 2016-2020)
 • Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (od 01.04.2010 r. do chwili obecnej)
 • Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (nominacja 5.12.2019 r.)
 • Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (aktualnie)
 • Członek Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG (II i III – aktualna – kadencja)
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (kadencja 2012-2016)
 • Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (kadencja 2008-2012)
 • Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej – MNiSW (2012-2018)
 • Członek PTChem – Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Przewodniczący i członek Zespołu Ekspertów NCN – sekcja ST8B (konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, MINIATURA); Ekspert w NCBiR (programy PBS, LIDER); Ekspert: F.R.S.-FNRS, Belgia / NWO, Holandia / DFG, Niemcy
 • Przewodniczący (2017-2018), członek (2012-2016) Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa
 • Edytor czasopisma Molecules (MDPI) - sekcja Zielona Chemia
 • Członek rady naukowej i jednocześnie edytor czasopisma Scientific Reports (Nature Publishing Group)
 • Członek Rady Naukowej i były edytor czasopisma Physicochemical Problems of Mineral Processing
 • Członek rady naukowej czasopisma Dyes and Pigments
 • Członek rad programowych czasopism: Przemysł Chemiczny oraz Polimery
 • Członek rady naukowej sekcji Chemistry czasopisma Technical Transactions
 • Członek Emerald LiteratiNetwork
 • Członek American Nano Society

WIZJA

PASJE I HOBBY

Sport

Piłka nożna, narciarstwo, rower

KONTAKT

Telefon: 61 665-37-20

E-mail: teofil.jesionowski@put.poznan.pl