teofil jesionowski

REKTOR  POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Uczelnia zrównoważonego rozwoju, Uczelnia przyszłości!

Przyszłość i rozwój to dwa kluczowe aspekty istnienia Politechniki Poznańskiej.  Będąc przekonanym, że wraz z całą Społecznością Akademicką naszej Alma Mater można kontynuować z sukcesem budowanie silnej uczelni technicznej,  podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcję rektora Politechniki Poznańskiej w kadencji 2024 – 2028

Politechnika Poznańska to Uczelnia nas wszystkich, Uczelnia bez granic! 

Budujmy ją razem, aby osiągnąć wspólne dobro! 

edukacja

EDUKACJA

 • Atrakcyjne, elastyczne i nowoczesne programy dydaktyczne
 • Kształcenie a potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego
 • Akredytacje krajowe i międzynarodowe
 • Koła naukowe, startupy – doskonała forma realizacji pasji i wizji w interdyscyplinarnym środowisku
 • Rozwój kształcenia doktorantów – kuźnia talentów i źródło odbudowy kadry Uczelni
 • Promowanie aktywności sportowej, kulturalnej i prospołecznej

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

 • Rozwój relacji Uczelnia – jednostki działalności gospodarczej i społecznej
 • Poszerzona oferta Uczelni na rzecz otoczenia
 • Aktywne wsparcie pozyskiwania projektów badawczych i rozwojowych na rzecz gospodarki
 • Promowanie programu „Doktoraty wdrożeniowe”
 • Transfer wiedzy (spin-off, inkubator, usługi konsultacyjne i eksperckie)
 • Platforma nowych technologii i innowacji
wspolpraca

BADANIA I ROZWÓJ KADRY 

 • Motywacyjna polityka naukowa
 • Budowanie doskonałości naukowej – program wsparcia dla najlepszych
 • Współpraca międzynarodowa i krajowa
 • Wspieranie i rozwijanie kooperacji międzywydziałowej
 • Prorozwojowe finansowanie badań
 • Uczelnia badawcza

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Inicjatywa Uniwersytetu Europejskiego – zaawansowana platforma dydaktyczna i naukowa
 • Wzrost liczby studentów zagranicznych szansą wzmocnienia potencjału edukacyjnego i kadrowego
 • Współpraca międzynarodowa – wspólne projekty naukowe, dydaktyczne i inne
 • Szkoły letnie – oferta edukacyjna i realna promocja Uczelni
 • Program dla visiting professors i post-docs
 • Synergia studentów zagranicznych z krajowymi (wspólne inicjatywy, Intercultural Café itp.)
umiedzynarodowienie

DOROBEK NAUKOWY I TECHNICZNY

0
Publikacji naukowych

indeksowanych w bazie SCOPUS

0
Cytowań

Wg bazy SCOPUS z dn. 05-03-2024

0
Rozdziały w monografiach

W tym 24 anglojęzyczne: Elsevier, InTech, Nova Science Publishers, Springer, Wiley

0
Liczba patentów
(w tym 4 międzynarodowe)

Dodatkowo 14 zgłoszeń patentowych oczekujących na przyznanie wynalazków

0
Indeks Hirscha

Wg bazy SCOPUS z dn. 05-03-2024

0
Wdrożonych technologii

PROJEKTY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE

projekty_badawcze
 • Kierownik 12 oraz główny wykonawca 8 projektów oraz grantów badawczych, rozwojowych, celowych oraz europejskich m.in:
 • Formowanie nowej generacji funkcjonalnych tlenków nieorganicznych, na bazie TiO
  2
  o specyficznych właściwościach użytkowych
 • Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina
 • Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych
 • Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie
 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany: właściwości, oddziaływania powierzchniowe, testy katalityczne i elektrochemiczne
 • Wielokierunkowe badania nad nową grupą membran jako komponentów bioreaktorów z przeznaczeniem do oczyszczania systemów wodnych z zanieczyszczeń organicznych
 • ISDN - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „NanoBioTech”; Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska; Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – kierownik projektu, zakończony 30.06.2023 r.
 • EUNICE - The European University for Customised Education; Konsorcjum: Brandenburg University of Technology, Université Polytechnique Hauts-de-France, University of Cantabria, University of Catania, University of Mons, University of Vaasa, Poznan University of Technology – Lider; Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Program ERASMUS+ Key Action 2 – kierownik projektu do czasu objęcia funkcji rektora PP; rozszerzony o kolejnych 3 partnerów zagranicznych w roku 2023 (Karlstad University, University of the Peloponnese, Politecnico de Viseu) z uzyskaniem finansowania na kolejne lata (2023-2026) – EUNICE4U.

KSZTAŁCENIE KADRY

0
Wypromowanych Doktorów
0
Doktorant realizujący badania
0
dr. hab. (w tym 5 profesorów uczelni) - mentor
0
post–doc (staż w PP, opieka merytoryczna)
0
doktorant zagraniczny (półroczny staż)
0
Wypromowanych Magistrów
0
Wypromowanych Inżynierów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Massachusetts Institute of Technology

MIT Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA – Prof. Markus J. Buehler

denmark_university

Technical University of Denmark

DTU Bioengineering, Department of Biotechnology and Biomedicine - grupa naukowa Prof. Anne S. Meyer

oraz
DTU Chemical Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering - grupa naukowa Prof. Manuela Pinelo

University of Technology Sydney

Grupa naukowa prof. Long Nghiem

kent_university

Kent State University

Kent State University (USA) – zespół naukowy prof. Mieczysława Jarońca

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zespół prof. Bogdana Marcińca, prof. Hieronima Maciejewskiego, prof. Stefana Jurgi, prof. Izabeli Nowak, prof. Violetty Patroniak
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – zespół prof. Henryka Jelenia oraz grupa badawcza prof. Katarzyny Czaczyk
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – zespół naukowy prof. Zbigniewa Hubickiego i prof. Doroty Kołodyńskiej oraz dr hab. Beaty Podkościelnej, prof. UMCS
 • Instytut Metali Nieżelaznych, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw – zespół dra hab. inż. Mariusza Walkowiaka, prof. nadzw.
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – zespół naukowy dr hab. inż. Jolanty Tomaszewskiej, prof. uczelni
 • Politechnika Wrocławska – zespół prof. Kazimiery A. Wilk
 • Politechnika Warszawska – prof. dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – zespół prof. dr hab. Janiny Lulek, zespół prof. dr hab. Beaty Stanisz
 • Politechnika Rzeszowska – zespoły naukowe prof. Henryka Galiny, dra hab. inż. Macieja Heneczkowskiego, prof. uczelni i prof. dra hab. inż. Mariusza Oleksego
 • Politechnika Śląska – zespół naukowy prof. dr hab. inż. Anny Chrobok
 • Politechnika Łódzka – zespół naukowy prof. dra hab. inż. Mariana Zaborskiego i prof. dra hab. inż, Dariusza Bielińskiego, zespół naukowy prof. dra hab. inż. Stanisława Ledakowicza

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (zespołowa) – 2024 rok
 • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii – 2023 rok
 • Nagroda Naukowa Samorządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 2023 rok
 • Medal Labor Omnia Vincit nadany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – 2022 rok
 • Nagroda Lider Pracy Organicznej nadana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – 2022 rok
 • Medal im. Ignacego Mościckiego, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii chemicznej – 2021 rok
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2019 rok
 • Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki – 2017 rok
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012 rok
 • Laureat nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za zbiór prac „TLENKOWE UKŁADY HYBRYDOWE – TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA”, 2009 rok
 • Laureat Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 1999 rok
 • Laureat Złotych oraz Srebrnych Medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości (Genewa, Bruksela, Bukareszt, Warszawa i inne)
 • Nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową – zespołowe lub indywidualne (I lub II stopnia) przyznawane corocznie, nieprzerwanie od 2000 roku
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną – 2021 r.
 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność organizacyjną – 2022 i 2023 r.

WYKSZTAŁCENIE

20.06.1995

Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej

18.05.1999

Doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej

10.06.2008

Habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej

Temat: "MONODYSPERSYJNE SFERYCZNE KRZEMIONKI - OTRZYMYWANIE, WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I ZASTOSOWANIE"

01.12.2009

Profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej

18.04.2013

Tytuł profesorski

PEŁNIONE FUNKCJE

logo_pp
logo_pan
 • Rektor Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2024)
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – KRPUT (kadencja 2020-2024)
 • Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – KRASP (kadencja 2020-2024)
 • Członek Komisji KRASP (Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej; Komisja ds. Akredytacji i Rankingów; Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego)
 • Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (od 01.04.2010 r. do chwili obecnej)
 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (kadencja 2012-2016)
 • Prodziekan ds. studenckich i ogólnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (kadencja 2008-2012)
 • Członek Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG (II i III kadencja)
 • Członek rady naukowej i jednocześnie edytor czasopisma Scientific Reports (Nature Publishing Group)
 • Edytor czasopisma Molecules (MDPI) - sekcja „Zielona Chemia”
 • Redaktor naczelny sekcji „Materials Chemistry” w czasopiśmie Materials
 • Członek rady naukowej i były edytor czasopisma Physicochemical Problems of Mineral Processing –
 • Członek rady naukowej czasopisma Dyes and Pigments (Elsevier)
 • Członek rady naukowej sekcji Chemistry czasopisma Technical Transactions
 • Członek rady naukowej i jednocześnie edytor czasopisma Scientific Reports (Nature Publishing Group)
 • Członek rad programowych czasopism: Przemysł Chemiczny oraz Polimery
 • Członek zespołu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zespoły Specjalistyczne, Interdyscyplinarne, Doradcze i Zadaniowe Ministra; Zespół interdyscyplinarny do spraw programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
 • Przewodniczący i Członek Zespołu Ekspertów NCN – sekcja ST8B (konkursy: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, MINIATURA)
 • Członek Zespołu Ekspertów NCBiR (programy: PBS, LIDER)
 • Członek Komitetu Naukowo-Gospodarczego w projekcie ,,Zawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
 • Ekspert zagranicznych instytucji wpierających działalność naukową (F.R.S.-FNRS, Belgia / NWO, Holandia / DFG, Niemcy / Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria /
 • Przewodniczący (2017-2018), członek (2012-2016) Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa
 • Członek Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej
 • Członek Zarządu AZS Poznań
 • Członek PTChem – Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Członek American Chemical Society
 • Członek American Nano Society
 • Członek Emerald LiteratiNetwork

PROGRAM ROZWOJU

PASJE I HOBBY

Sport

Piłka nożna, lotnictwo, narciarstwo, rower

KONTAKT

Telefon: 61 665-37-20

E-mail: teofil.jesionowski@put.poznan.pl